Mitt medborgarförslag om återställning av våtmarker är nu antaget av Kommunstyrelsen i Skinnskatteberg!

Den 15:e november 2022 lämnade jag in ett medborgarförslag till Kommunfullmäktige i Skinnskatteberg.
Medborgarförslaget handlade om att jag anser Skinnskattebergs kommun skall ta ett initiativ och inventera om det finns våtmarker inom kommunen som skulle kunna återställas.

Så här skrev jag i Medborgarförslaget:

Våtmarker är livsviktiga. De binder inte bara stora mängder koldioxid utan fyller även på dricksvattenreserver, motverkar översvämningar och ökar den biologiska mångfalden.

Sverige behöver omedelbart sänka utsläppen av växthusgaser. Torrlagda våtmarker läcker lika mycket koldioxid som hela Sveriges personbilstrafik under ett år. Det motsvarar hela 25 % av vårt lands utsläpp. Om vi inte på olika sätt agerar nu för att hålla nere den globala uppvärmningen kommer jordklotet att drabbas hårt på olika sätt. Klimatkatastrofen har redan börjat. Människor dör redan idag av den globala uppvärmningen genom överhettning, översvämningar, bränder, torka och svält.

Vi är nog inte förberedda på den katastrof som kommer. Sverige kommer att drabbas.

Skulle vi kunna göra något här i vår kommun?
Ja, jag anser det. Någonstans måste vi börja. Kanske vara föregångare!!!”

Jag föreslog i mitt medborgarförslag:
– att Skinnskattebergs kommun tar ett initiativ och bjuder in Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och skogsägarna i kommunen för att inventera vilka våtmarker som skulle kunna återställas inom kommunen.
– att kommunen sedan är aktiv i att söka medel för detta arbete – statliga medel borde komma – EU-bidrag genom Leader Bergslagen kanske kan sökas.! – Andra finansieringsmöjligheter kanske finns.
– att kontakt med grannkommuner tas, i de fall eventuella våtmarker som behöver återställas gränsar till grannkommuner.

Skinnskatteberg 2022 11 14
Lars Andersson

Nu har de demokratiska kvarnarna malt. Förvaltningen har uttalat sig om förslaget och Kommunstyrelsen behandlade medborgarförslaget den 26 september. Med röstsiffrorna 6 – 5 antogs mitt Medborgarförslag.
Det känns givetvis väldigt bra, och jag hoppas nu att man kommer att genomföra förslaget inom en inte allt för lång framtid.

4 (s) 1 (v) och en (c) röstade ja till Medborgarförslaget.
2 (sd) 1 (m) 1 (L) och 1 (c) röstade nej till Medborgarförslaget

Om du vill läsa protokollsutdraget från KS: Klicka Här
(Du kan gå till § 195 på sidan 230 i protokollet)

Medborgarförslag

Om hastighetsbevakningen efter Köpingsvägen parallellt med sjön Nedre Vättern i Skinnskatteberg.

(Detta Medborgarförslag har jag, tillsammans med min sambo, lämnat till Skinnskattebergs kommun.)

Bakgrund

Vi bor på Slaggvägen i Skinnskatteberg med utsikt över Nedre Vättern och Köpingsvägen. Tyvärr kan vi konstatera att en hel del trafikanter kör för fort, gäller både privatbilister och yrkestrafik, vad vi kan uppskatta.

Att vi nu skriver detta medborgarförslag handlar om att det finns en liten grupp trafikanter ( i bilar och på motorcyklar ) som överskrider den tillåtna hastighetsbegränsningen 60 km/tim oerhört mycket. Ofta i samband med helgdagskvällar är det några personer som uppskattningsvis kör kanske 120 / 130 / 140 km/tim, kanske till och med mera.

Vid Hyttvägen mynnar en gång- och cykelbana ut på Köpingsvägen, barn och vuxna, motionärer och hundägare, cyklister och sparkcyklister korsar vägen för att komma ner på strandpromenaden..
Vi är mycket oroliga att det kommer att ske en olycka förr eller senare på Köpingsvägen. Det är uppenbart att de trafikanter som kör med de väldigt höga hastigheterna skulle ha mycket svårt att stanna om någon person skulle gå eller cykla ut oförsiktigt utan att se sig för. Den ”buskörning” som sker måste få ett slut, samt gällande hastighetsbegränsning måste hållas.

Förslag

Vi föreslår:
– att Skinnskattebergs kommun snarast möjligt agerar för att hastighetskameror sätts upp efter Köpingsvägen.