Kategoriarkiv: Politik

Motion om migrationsverkets regelverk

Motion till Socialdemokraternas distriktskonferens i Västmanland våren 2023

Jag förstår inte hur regelverket som Migrationsverket har att följa ser ut, och/ eller hur det kan tolkas av tjänstemännen på verket som det görs. Gång på gång ser vi i media hur människor utvisas från vårt land på till synes obegripliga grunder.
Det är ju riksdagen som fastställer lagar och förordningar, därför torde det gå att ändra på regelverket.
Några exempel:
Under hösten handlade det om Liza Alexandrova-Zorina, rysk journalist som befinner sig i Sverige, som varit kritisk till Rysslands krig i Ukraina. Hon hotas av repressalier om hon utvisas till Ryssland.
(Läs gärna Dagens Nyheters artikel på denna adress https://www.dn.se/kultur/putinkritisk-rysk-journalist-hotas-av-utvisning/ ) Hon skulle utvisas!
Efter protester ändrade sig Migrationsverket.
För ett tag sen var det en femåring som ensam skulle utvisas till Nigeria!
Efter upprörda skriverier blev det visst inte så.
Nu nyligen är det en 10-årig flicka som ensam ska utvisas till Nicaragua.
Vi får se hur det går med det. Exemplen kan göras många.
Här ett lokalt exempel:
Två afghanska bröder som snabbt lärde sig svenska och som har/hade arbete inom äldreomsorgen i Skinnskatteberg, då hotades plötsligt den ene av bröderna av utvisning till Afghanistan.  Han lämnade då Skinnskatteberg och Sverige och flydde vidare till Tyskland eller Frankrike. Kändes mycket märkligt. Skinnskatteberg och Sverige hade haft nytta av båda bröderna, de hade ju börjat etablera sig här i samhället.

Det är ju inte enbart nya borgerliga regeringen med sd i släptåg, som står bakom detta reglemente som migrationsverket har att arbeta efter. Vi i s har ju haft möjlighet att påverka migrationspolitiken, under flera år.

Människor som har arbete, som försörjer sig själva, som betalar skatt och är en tillgång för landet, varför ska de utvisas? Vi socialdemokrater måste stå för en human flyktingpolitik, en politik som värnar asylrätten och som står upp för mänskliga rättigheter.

Jag vill med denna motion att distriktskongressen ställer sig bakom följande:
– att socialdemokraterna i riksdagen verkar för att regelverket som migrationsverket har att rätta sig efter ses över, så att inga tolkningar av regelverket kan göras så att utvisningar kan ske på obegripliga, inhumana och märkliga grunder.

Lars Andersson
Riddarhyttans socialdemokratiska förening
Skinnskattebergs Arbetarekommun

Medborgarförslag – om att återställa våtmarker

Våtmarker är livsviktiga. De binder inte bara stora mängder koldioxid utan fyller även på dricksvattenreserver, motverkar översvämningar och ökar den biologiska mångfalden.

Sverige behöver omedelbart sänka utsläppen av växthusgaser. Torrlagda våtmarker läcker lika mycket koldioxid som hela Sveriges personbilstrafik under ett år. Det motsvarar hela 25 % av vårt lands utsläpp. Om vi inte på olika sätt agerar nu för att hålla nere den globala uppvärmningen kommer jordklotet att drabbas hårt på olika sätt. Klimatkatastrofen har redan börjat. Människor dör redan idag av den globala uppvärmningen genom överhettning, översvämningar, bränder, torka och svält.

Vi är nog inte förberedda på den katastrof som kommer. Sverige kommer att drabbas.

Skulle vi kunna göra något här i vår kommun?
Ja, jag anser det. Någonstans måste vi börja. Kanske vara föregångare!!!

Jag föreslår därför:
– att Skinnskattebergs kommun tar ett initiativ och bjuder in Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och skogsägarna i kommunen för att inventera vilka våtmarker som skulle kunna återställas inom kommunen.
– att kommunen sedan är aktiv i att söka medel för detta arbete – statliga medel borde komma – EU-bidrag genom Leader Bergslagen kanske kan sökas.! – Andra finansieringsmöjligheter kanske finns.
– att kontakt med grannkommuner tas, i de fall eventuella våtmarker som behöver återställas gränsar till grannkommuner.

Skinnskatteberg 2022 11 14

Lars Andersson

(Medborgarförslaget inlämnat till Skinnskattebergs kommun
den 15 november 2022)

Dags nu att rädda våra skogar!


En vanlig syn i våra skogar!

När vi åker runt i våra närliggande skogar här i kommunen kan vi med blotta ögat se hur skogen försvinner. Kalhyggen här, kalhyggen där. Sönderkörda marker av skogsmaskinerna, försvunna svampställen och rotvältor ute på de vida hyggena från omkullblåsta frötallar.

Det är sorgliga syner vi ser.

Jag sammanfattar här en intervju med EU:s miljökommisssionär Virginius Sinkevicius, som SVT publicerat tidigare – 6 oktober 2021:

I en intervju med SVT kritiserar EU Sverige för det svenska skogsbrukets kalhyggen. Enligt EU-kommissionen skadar kalhyggena klimatarbetet och den biologiska mångfalden.

I somras höll EU-kommissionen presskonferens och lanserade en skogsstrategi, där bland annat kalhyggen kritiseras. I en intervju med SVT förklarar EU:s miljökommissionär Virginius Sinkevicius nu sin syn på svenskt skogsbruk. 

– Forskning visar att kalhuggning ska användas med försiktighet och bara i specifika situationer, säger Virginius Sinkevicius.  

Det land som står för den största delen av Europas skogavverkningar är Sverige – 27 procent av all avverkning görs här. Och fort har det gått. Den avverkade ytan med skog i Sverige har ökat med 36 procent de senaste nästan 20 åren. Den nya studien ligger till grund för Virginius Sinkevicius kritik av det svenska skogsbruket.  

– Kalhuggning förstör marken och leder till planterade monokulturer. Jag tror inte att det är rätt lösning. Det vi förespråkar är att hugga enstaka träd, säger han. 

Den nya EU-strategin går helt på tvärs mot det svenska skogsbrukets praktik. EU-kommissionen vill undvika plantering av samma trädslag. De vill även att kalhyggen ska undvikas eftersom de släpper ut stora mängder koldioxid.

Enligt Virginius Sinkevicius är ett ändrat skogsbruk viktigt för att nå EU:s klimatmål. 

Virginius Sinkevicius – EU:s miljökommissionär.

– Skogen har en viktig roll att spela. Och om vissa skogsbruksmetoder gör det motsatta, släpper ut koldioxid, så hjälper de oss inte att nå våra mål, säger han. 

Virginius Sinkevicius vill även att Sverige skyddar sina naturskogar som i dag bara består av drygt 10 procent av skogen. 

– Jag skulle väldigt gärna vilja se dem skyddade. Vi måste se till att vi inte bara har planterade träd. Och vi måste se till att skogen fungerar som ett ekosystem och att de kan bidra till att vara en lösning för klimatförändringarna, säger Virginius Sinkevicius.

– Skog har gjort jobbet att absorbera koldioxid väldigt väl de senaste 360 miljoner åren och jag anser att de ska fortsätta göra det jobbet.

Så långt sammanfattningen av intervjun från SVT.

I denna sluttning nedanför skogstorpet Backens i närheten av Haraldsjön utanför Riddarhyttan växte tidigare en gammal barrskog med inslag av lövträd, växter, mossa och svampar. Nu ser det ut så här. Ett av våra bästa svampställen och en fantastisk skog är för alltid borta.

Här är en intressant länk som jag rekommenderar:
https://skyddaskogen.se/

En egen fundering som avslutning:
Vi i Sverige är snabba att fördöma skövlingen av Amazonas regnskogar.
Men vi ser inte om vårt eget hus här hemma!

Att sätta punkt för något…

Valnämnden i Skinnskatteberg har haft sitt sista sammanträde för denna mandatperiod. Två val har genomförts under perioden, ett EU-val 2019 och ett val nu i höstas den 11:e september till Kommunfullmäktige, Regionfullmäktige och Riksdag.

Valnämnden i Skinnskatteberg består av fem ordinarie ledamöter och två ersättare. Dessa utses av Kommunfullmäktige inför varje ny mandatperiod. Nämndens uppgift är att organisera de val som hålls under perioden. Ett slags myndighetsutövning. Till sin hjälp har nämnden en tjänsteman, kommunsekreterare, som bistår i arbetet. Jag har varit ordförande i nämnden under denna mandatperiod, 2019-2022. Det har varit både intressant och stimulerande.

Vid det senaste valet var drygt 40 personer engagerade som röstmottagare. Medborgarna kunde rösta på fem olika platser i kommunen, Hemgården, Sankt Davidsgården, Hedgården, Riddarhyttans gymnastiksal och kommunhuset. I kommunhuset pågick förtidsröstning under två veckor innan ordinarie valdag. Rösterna räknades under söndagskvällen den 11:e september och transporterades sedan till länsstyrelsen på måndagen. En sluträkning av de förtidsröster som inkommit från andra kommuner och utlandet gjordes sedan på onsdagen av Valnämnden. Länsstyrelsen fastställde därefter det slutgiltiga resultatet. Se gärna här: www.val.se och klicka dig fram till Skinnskatteberg, så kan du se hur många röster de olika partierna fick.

I och med att jag slog klubban i bordet och avslutade valnämndens sammanträden förra veckan, så torde jag ha fullgjort mitt sista uppdrag som förtroendevald i kommunen.

I mitten av 1980-talet var jag aktiv i Surahammar när jag bodde där. Satt i socialnämnden. Efter att ha flyttat och bott några år i Riddarhyttan kom jag in i politiken även här i kommunen. Fram till nu har jag haft olika förtroendeuppdrag i Skinnskattebergs kommun. Det sista uppdraget jag nu lämnar ser jag som mycket ansvarsfullt och viktigt. Att vara ordförande i Valnämnden och att därmed ha ansvar för att demokratin fungerar på ett lagenligt sätt, är ju grundbulten för demokratins existens.

Men nu sätter jag alltså punkt för mitt kommunpolitiska arbete. Det är med delade känslor men med en visshet att andra tar vid och står upp för demokratin även fortsättningsvis.

Härmed förklarar jag sammanträdet avslutat…

Märkligt vallöfte

I moderaternas lilla valbroschyr i Skinnskatteberg inför valet fanns ett märkligt vallöfte som man kan le åt:
“Bättre kommunikationer. Fler bussar och tåg åt alla håll!”

Bra om de moderata kommunpolitikerna kommer att kämpa för en utbyggd kollektivtrafik, även om det blir svårt att köra bussar och tåg åt precis alla håll. 🙂